fbpx
ממשל ומדיניות

תיאור סכמטי של פעילות הפורום בתחום הממשל והמדיניות

 

מדיניות מזון מקיפה שמבטיחה שמירה על הסביבה ועל בריאות הציבור היא בעלת חשיבות מכרעת – במיוחד בישראל. בעזרת פרסום ניירות עמדה, גיבוש תכנית אב למזון ונציגות בדיונים בכנסת מקדם הפורום חקיקה ומדיניות מזון הוליסטית הקושרת בין בריאות האדם לבריאות הפלנטרית. מטרתנו לסייע למקבלי ההחלטות לגבש מדיניות מזון שתבטיח סביבת מזון בריאה וביטחון תזונתי מלא לכל תושבי ישראל.

פרויקטים נוכחיים

נייר עמדה: תמיכה ישירה בחקלאים

ניירות עמדה: ממשל ומדיניות מבוססי ראיות

ניירות עמדה מבוססי מדע בתחום המזון והסביבה מעניקים לקובעי מדיניות את הכלים והידע הנחוצים לחקיקה אפקטיבית. צוות המומחים הרב-תחומי של הפורום מגבש בניירות העמדה המלצות מקיפות לקידום מדיניות מזון בת קיימא וביטחון תזונתי לכל. בצורה זו השפענו ונמשיך להשפיע על עיצוב מדיניות המזון הישראלית.

לעיון בניירות העמדה שלנו >>

כנסת ישראל

תכנית אב למזון

הפורום פועל לקידום מדיניות מזון שתנגיש מזון בריא ובר קיימא לאוכלוסיות רחבות ותאפשר ביטחון תזונתי לכל. פעילות זו כוללת שיתוף פעולה עם חברי כנסת, אנשי מחקר, חקלאים ואנשי מקצוע בתחום הכלכלה והמשפט לניסוח תוכנית אב למזון וליישומה. בטווח הקצר פעילות זו נועדה לזהות חסמים שהסרתם תקדם הנגשת מזון בריא, והזדמנויות בתחום החקיקה והרגולציה שינגישו מזון בריא ויחזקו את החקלאות המקומית.

נציגות בדיונים בכנסת: לוביסטים של הציבור

פעילות פרלמנטרית היא המפתח לרפורמה מקיפה במערכת המזון הישראלית. נציגי הפורום משתתפים בקביעות בדיונים בועדות הכנסת ומייצגים את האינטרס הציבורי ארוך הטווח. אל מול מערך הלוביסטים המשומן של תאגידי המזון, ניצב הפורום בחזית ההגנה על בריאות הציבור והסביבה.

דילוג לתוכן